Platform Begeleid Werken

Het Platform Begeleid Werken is een netwerk van sociale organisaties die de functie begeleid werken organiseren, hetzij zelf, hetzij in een samenwerkingsverband met andere partners.

Het Platform is actor in de Vlaamse Welzijnssector en profileert zich als een intersectoraal netwerk, naast de gebruikersverenigingen, de werkgeversorganisaties, de vakbonden, de betrokken overheidsadministraties en politieke verantwoordelijken.

Het Platform kent een tijdelijk karakter in functie van de doelstelling de bestaanszekerheid van begeleid werken als arbeidszorgfunctie zowel arbeidsrechtelijk als maatschappelijk te realiseren en waarborgen. Het Platform wenst bijgevolg geen nieuwe koepelorganisatie te worden, maar zal des te meer samenwerken met bestaande koepelorganisaties uit de belangende sectoren.

Het Platform wil haar leden samenbrengen in een netwerk. Zij brengt vragen, behoeften, visies, knowhow en (personele en financiële) middelen samen om de collectief afgesproken opdrachten te realiseren. De democratisch bepaalde werkingsafspraken en beslissingsstructuren sturen dit proces.

Het Platform treedt zelf op geen enkele manier op als zorgverstrekker.

 


Stuurgroep

De stuurgroep van het Platform bestaat uit een vertegenwoordiging van jobcoaches uit de regionale steunpunten. De stuurgroep komt 4x/jaar samen voor overleg en koppelt informatie vanuit het Platform terug naar de verschillende diensten Begeleid Werken.

 

Beleidscel

De beleidscel behandelt alle beleidsgebonden thema’s en dossiers die relevant zijn voor Begeleid Werken in de meest ruime zin van het woord.

De beleidscel krijgt een duidelijk mandaat vanuit de stuurgroep van het Platform Begeleid Werken en de werkgeverskoepels om standpunten in te nemen en deze bespreekbaar te maken bij relevante actoren. Zij koppelt daartoe op geregelde tijdstippen terug naar de stuurgroep van het Platform Begeleid Werken en de werkgeverskoepels.

De beleidscel wordt gevormd door vertegenwoordigers uit :

  • De werkgeverskoepels PPG (Pluralistisch Platform Gehandicaptenzorg) en Vlaams Welzijnsverbond ; deze zijn ook rechtstreeks of onrechtstreeks lid van het Platform Begeleid Werken.
  • De stuurgroep, in concreto de coördinatiecel (De coördinatiecel bestaat uit enkele leden van de stuurgroep van het Platform Begeleid Werken).

 

Themagroepen/werkgroepen

Regelmatig wordt er met een groepje jobcoaches gewerkt rond bepaalde thema’s.

Dit wordt gestuurd vanuit het Platform, maar elke jobcoach kan meewerken aan een bepaalde werkgroep. Het resultaat wordt doorgegeven aan alle steunpunten die lid zijn van het Platform Begeleid Werken.

Hieronder een overzicht van de lopende werkgroepen:

  • website
  • ledendag