Wettelijke reglementering

  

Begeleid Werken en Perspectiefplan 2020 
 

Heel wat voorzieningen bieden Begeleid Werken reeds aan. 
Begeleid Werken kan echter ook mobiel gebeuren, met coaching vanuit een specifieke dienst Begeleid Werken die verbonden is aan een voorziening. 

Meer uitleg vind je in de omzendbrief VAPH Begeleid Werken.

 

Actuele informatie ivm wettelijke reglementering (met login):

 • FAM flexibel aanbod meerderjarigen
 • RTH rechtstreeks toegankelijke hulp
 • registratie

 

Publicaties (met login) :

 • publicatie in het Belgisch Staatsblad 13 oktober 2017
 • publicatie Wolters Kluwer 2017

     

      

VAPH en registraties

 

Begeleid Werken wordt gesubsidieerd vanuit het VAPH. Meer info vind je op de site van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

www.VAPH.be
www.vaph.be/vlafo/view/nl/337063-Begeleid+werken.html

 

 

Vergoeding

 

Personen met een handicap die begeleid werken, ontvangen geen loon.  Hun statuut laat dit niet toe.  Zij ontvangen een tegemoetkoming voor mindervaliden, een ziekte-uitkering of een werkloosheidsvergoeding en mogen niet bijverdienen.
Zij kunnen wel een vergoeding krijgen voor gemaakte onkosten.  De jobcoach kan hierover overleggen met de werkgever.  De werkgever beslist.

Een onkostenvergoeding kan forfaitair uitgekeerd worden of op basis van reële onkosten.

Over welke vergoedingen gaat het ?

 • het ter beschikking stellen van aangepaste kleding, 
 • schoeisel en werkmateriaal
 • maaltijden en drank
 • vervoersonkosten
 • ... 

Begeleid werkers die aan de slag zijn in het verenigingsleven, kunnen eventueel aanspraak maken op een vrijwilligersvergoeding. Verzekering


Ook hier gelden de "richtlijnen van goede praktijk": 

Voorzieningen die Begeleid Werken organiseren ongeacht vanuit welke erkenningsvorm, werken met schriftelijke overeenkomsten.
In deze overeenkomsten wordt omschreven:

 • wat is de aard van het Begeleid Werken
 • onbezoldigde arbeid in het normaal economisch circuit of in het niet-economisch circuit;
 • wat zijn de taken van de begeleid werker?

wat is de wijze van verzekering?
        op welke wijze worden de risico's verbonden aan het 
        Begeleid Werken verzekerd inzake:
        1° lichamelijke ongevallen, inclusief de verplaatsingen 
          naar en van de werkpost;
        2° de burgerlijke aansprakelijkheid;


Iedere dienst Begeleid Werken onderhandelt en voorziet een correcte verzekeringspolis. Informeer in de eigen voorziening naar de verzekeringspolis zodat je als jobcoach weet wat hier in opgenomen is. Meer info in de brochure van Groene Zorg.RVA en VDAB

 

Wie een werkloosheidsuitkering krijgt, moet voor elke aktiviteit toestemming vragen bij de RVA.  Dit geldt ook voor vrijwilligerswerk en begeleid werken. Daar zijn verschillende formulieren voor, die je kan aanvragen of via het internet downloaden (recente versie).
 

          officiële info vanuit de VDAB 
          info begeleid werkers die RVA gerechtigd zijn (met login)

          www.rva.be
 

 

 

RIZIV


Wie een uitkering via de ziekte- en invaliditeitsverzekering krijgt,
moet voor iedere aktiviteit toestemming vragen aan de adviserend geneesheer van de mutualiteit. 

Dit geldt ook voor vrijwilligerswerk en begeleid werken. 
Soms wordt dit administratief toegekend,
soms wordt de cliënt opgeroepen voor een onderzoek.  

 

 

 

Zorgboerderijen
 

          www.groenezorg.be GTB (Gespecialiseerde TrajectBepalings-en Begeleidingsdienst; voordien ATB )

 

GTB is een dienst die werkzoekenden met een arbeidshandicap begeleidt naar een gepaste tewerkstelling via een traject op maat. Voor een arbeidstrajectbegeleiding door de GTB kan men terecht in de lokale werkwinkel.

 

          www.vdab.be/arbeidshandicap

 

 

 

Arbeidszorg


Het uitgangspunt bij Arbeidszorg is het recht op arbeid voor de allerzwaksten in de maatschappij. Arbeidszorg richt zich naar personen die omwille van “persoon”- en/of maatschappijgebonden redenen (voorlopig) niet meer kunnen tewerkgesteld worden in het reguliere beschermende tewerkstellingscircuit.          

             Ronde Tafel Arbeidszorg 

          www.sst.be 
                (Samenwerkingsverband Sociale Tewerkstelling)

             www.socialeeconomie.be