Ronde Tafel Arbeidszorg

Printervriendelijke versie

 

Ronde Tafel Arbeidszorg
16/3/2005
Beleidsnota arbeidszorg SST-VLAB
Voorstel tot praktische uitvoering
 
Tijdens de vorige zitting van de Ronde Tafel Arbeidszorg werd reeds meegedeeld dat SST
en VLAB, in het kader van de nakende overheveling van de sector Beschutte Tewerkstelling,
een gemeenschappelijke visie ontwikkelt rond een aantal belangrijke beleidsthema’s .
Uiteraard is één van deze thema’s arbeidszorg.
Vandaar werd een gemeenschappelijke visie rond arbeidszorg ontwikkeld, die op heel wat
vlakken gelijkloopt met de visietekst van de Ronde Tafel Arbeidszorg.
 
Uit de ontwikkelde visie komen direct een aantal knelpunten en aandachtspunten naar voren,
waarvoor beleidsbeslissingen noodzakelijk zijn om de sector arbeidszorg, met zijn
verschillende werkvormen, te structureren en te formaliseren. SST en VLAB wensen op korte
termijn antwoorden hieromtrent te verkrijgen: zelf voorstellen hiertoe uitwerken voor het
beleid, op basis van de ervaringen uit het werkveld en cijfermateriaal uit het werkveld lijkt ons
de geschikte manier om deze doelstelling te bereiken.
 
Vanuit de Ronde Tafel Arbeidszorg is er op dat vlak al heel wat voorbereidend werk verricht:
wij stellen ons echter de vraag of de huidige structuur en werking van de Ronde Tafel het
meest optimale instrument is om de geponeerde doelstellingen te bereiken. Het gaat om een
platform van koepelorganisaties vanuit de verschillende werkvormen arbeidszorg, en van
provinciale netwerken, maar waar geen enkele organisatie het beleidswerk rond arbeidszorg
op sectoroverschrijdend niveau als prioritaire taak heeft, en waar de structuur zich ook niet
leent tot het aantrekken van een beroepskracht om dit beleidswerk te verrichten.
 
Vanuit de ervaringen in de sectoren sociale en beschutte tewerkstelling lijkt de structuur van
een ledenorganisatie hiertoe meer geschikt:
 
 • de standpunten worden gedragen door een brede basis van arbeidszorginitiatieven (georganiseerd vanuit
      verschillende reglementeringen)
 • door het installeren van een koepel die sectoroverschrijdend werkt, wordt het gevaar weggenomen dat
      er binnen de verschillende beleidsdomeinen waarover arbeidszorg nu versnipperd zit, andere beleidslijnen
      worden uitgestippeld, waardoor de versnippering nog zal toenemen. Integendeel, het zal makkelijker worden
      om de methodiek arbeidszorg steeds eenduidiger te structureren en te verfijnen, los van de verschillende
      initiatieven die arbeidszorg organiseren.
 • op basis van de lidmaatschapsbijdrage van de leden kan een beroepskracht worden aangetrokken met als
      enige en prioritaire taak de uitbouw van de sector arbeidszorg.
 
SST en VLAB zijn bereid om in de toekomstige constellatie (cfr. eenheidsdecreet
aangepaste tewerkstelling, met als gevolg 1 koepelorganisatie) om ook de rol van
belangenverdediger voor arbeidszorg sectoroverschrijdend op te nemen.
Wij willen deze piste dan ook graag bespreken binnen het kader van de Ronde Tafel
Arbeidszorg, ook al om de relatie van een eventuele ledenfederatie tot de Ronde Tafel te
bespreken.