visie beleidscel Begeleid Werken

Printervriendelijke versie

 

Visie

 
 
Onder Begeleid Werken wordt verstaan: het op een individuele en trajectmatige manier begeleiden van volwassen personen met een handicap naar een onbezoldigde arbeidsmatige activiteit op de gewone arbeidsmarkt.
 
Het gaat om de begeleiding van personen die niet in staat geacht worden loonvormende arbeid te verrichten. Kandidaten beschikken meestal over een PEC-beslissing (Provinciale Evaluatie Commissie) dagcentrum of tehuis niet-werkenden.
 
Vanaf 1 januari 2011 wordt Begeleid Werken aanzien als methodiek binnen de dagcentra. Op deze manier wenst het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) de differentiatie binnen het dagbestedingsaanbod en meer inclusieve dagbestedingsvormen te faciliteren.
 
Binnen het Platform Begeleid Werken werd afgesproken dat er enkel over Begeleid Werken wordt gesproken indien:
 
 • er een individueel antwoord wordt gezocht op de vraag van de cliënt naar werken 
  in een reguliere werkomgeving (bedrijven, openbare besturen, vzw’s).  
  Het inclusieve karakter van Begeleid Werken staat centraal. 
  Specifieke jobs die in de eigen voorziening worden gecreëerd, bv. hulp in de keuken
  of in de tuin, vallen niet onder begeleid werken.
  Ook enclavewerking, het in groep en onder begeleiding van de voorziening taken
  uitvoeren voor een bedrijf is geen begeleid werken.
 
 • binnen Begeleid Werken wordt de methodiek van Supported Employment gebruikt:  
  Begeleid Werken vertrekt vanuit de wensen en mogelijkheden van iedere cliënt.  
  De jobcoach zoekt samen met de cliënt naar arbeidsmatige activiteiten
  die de cliënt wil doen.
  Op basis van interesses en mogelijkheden wordt het individuele traject van de cliënt
  opgemaakt en bepaald hoe de individuele begeleiding zal gebeuren.
  Daartoe wordt een individueel dossier en afsprakennota opgesteld.
  De jobcoach gaat op zoek naar een geschikte werkpost en zorgt voor een vlotte
  introductie van de cliënt.
  De jobcoach staat in voor de opleiding en de begeleiding op de werkvloer.
  Gedurende heel de periode dat de cliënt op de werkpost ingeschakeld is,
  zorgt de dienst Begeleid Werken voor structurele opvolging, eerst intensief,
  daarna meer op afstand.  
 
 • Begeleid Werken wordt geleverd door een autonome dienst die bemand wordt 
  door jobcoaches, die onafhankelijk kunnen werken.
 
De combinatie van de functies jobcoach en activiteiten/leefgroepbegeleider belemmert een
optimale dienstverlening.
Het verhindert dat de jobcoach onbevangen kan  inspelen op de vraag van cliënten en dat hij de contacten met de werkpost optimaal kan onderhouden. 
 
 
 

Het Platform Begeleid Werken wil:
 
 
dat er een eenduidige toepassing is van deze werkvorm.

dat de overheid een duidelijk wetgevend kader creëert op vlak van het statuut van de Begeleid Werker. Het gaat dan vooral over verzekertechnische aangelegenheden zoals burgerlijke aansprakelijkheid en ongevallen die zich voordoen op weg van en naar de werkpost of op de werkpost zelf.

dat Begeleid Werken een volwaardige plaats krijgt in het continuüm van zorg naar arbeid. Begeleid Werken past perfect binnen de definitie van arbeidszorg. Arbeidszorg wordt zowel aangeboden vanuit de sectoren tewerkstelling (sociale tewerkstelling), de geestelijke gezondheidszorg, de gehandicaptensector als vanuit de bredere welzijnssector.
 

 
Arbeidszorg richt zich naar personen die uitgesloten worden van institutionele arbeid. 
Rond de uitsluiting van de arbeidsmarkt spint zich vaak een kluwen van uitsluitingen in andere levensdomeinen: vorming, wonen, gezondheid, vrije tijd. Deze factoren maken dat deze mensen vaak nog wel willen werken, maar niet, niet meer of nog niet kunnen werken. Het komt er op aan de verborgen capaciteiten van deze mensen aan te spreken. 
Arbeidszorg biedt deze mensen een waaier van arbeidsmatige activiteiten aan.
 
Vier types van arbeidsmatige activiteiten worden onderscheiden:
    Atelier
    Thuiswerk
    Werkeiland (enclave)
    Individueel begeleid werken
 
Begeleid Werken onderscheidt zich door het vraaggestuurde en het inclusieve karakter.


dat er voldoende waarborgen geboden worden omtrent het financieel statuut van de Begeleid Werker (bv. mogelijkheid van terugval als een cliënt de stap kan zetten van onbezoldigde arbeid naar een betaalde job)

dat de cliënt het recht op Begeleid Werken kan afdwingen. Dat impliceert dat de dagcentra en tehuizen niet-werkenden verplicht worden om Begeleid Werken in hun aanbod op te nemen of dat zij cliënten met hun vraag doorverwijzen naar bestaande diensten.
 
dat het voorziene personeelskader aangepast wordt in functie van de eigenheid van Begeleid Werken. De opdrachten van Begeleid Werken stemmen immers niet overeen met de voorziene kwalificaties binnen de erkenning dagcentrum*. Daarom vraagt Begeleid Werken dat het voorziene urenpakket volledig kan ingevuld worden met de functies begeleidend personeel klasse A1, hoofdopvoeder, opvoeder-groepschef, licentiaat en dat de invulling van de directiefunctie en de administratieve omkadering, afhankelijk van de grootte van de erkenning dagcentrum, niet in het gedrang komt.
 
dat de werkingskost, die bij aanvang vastgelegd werd op 7.933 € voor 400 begeleidingen, geïndexeerd wordt
     
dat Begeleid Werken als een aparte werkvorm binnen de erkenning dagcentrum opgenomen wordt. 
 
 
Opgemaakt door de Beleidscel Begeleid Werken op 23 oktober 2007.
met aanpassing aan de tekst in 2011