Gebruiksvoorwaarden

 

Gebruiksvoorwaarden
 
Het Platform Begeleid Werken  biedt u deze website en de informatie erop aan op voorwaarde dat u, zonder enig voorbehoud, instemt met de gebruiksvoorwaarden op deze pagina.
  
Aansprakelijkheid
 
Het Platform Begeleid Werken aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid over enige schade die zou voortvloeien uit het gebruik van deze website of van de informatie erop.
De teksten op deze website bezitten dan ook geen enkele juridische kracht.  
Het Platform Begeleid Werken heeft veel zorg besteed aan de creatie van deze website.
De informatie erop komt van betrouwbare bronnen en werd waar mogelijk zorgvuldig gecheckt.
Dit betekent niet dat  het Platform Begeleid Werken de juistheid, volledigheid of geschiktheid van de informatie voor welk gebruik dan ook kan garanderen.
Bovendien kan de informatie gewijzigd worden zonder voorafgaande verwittiging. 
Het Platform Begeleid Werken kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele storingen, fouten of onderbrekingen in de elektronische publicaties en verwante informatiediensten.
Evenmin kan zij aansprakelijk zijn voor enige schade die het eventueel niet correct of onvolledig doorsturen van elektronische formulieren kan veroorzaken. 
 
Gebruik
 
Deze website is bestemd voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden.
De gebruiker is niet gemachtigd om welke informatie dan ook die via deze website wordt bekomen om het even welke manier en onder welke vorm dan ook te reproduceren voor niet persoonlijke doeleinden of commercieel te exploiteren.
Gebruik en reproductie van fotomateriaal is uitdrukkelijk verboden!
De eigendomsrechten van deze site behoren toe aan het Platform Begeleid Werken.                      
 
Links en verwijzingen
 
Deze website bevat verwijzingen naar andere websites en informatiebronnen.  
Het Platform Begeleid Werken controleert deze websites en informatie niet systematisch.
Het kan dus geen enkele garantie bieden aangaande de kwaliteit of volledigheid van deze informatie. Het aanbieden van deze links impliceert niet dat het Platform Begeleid Werken de informatie die deze bronnen bevatten, zou goedkeuren.
Noch impliceert dit enige samenwerking tussen het Platform Begeleid Werken en de uitbaters van deze websites. 
Het Platform Begeleid Werken aanvaardt dan ook geen andere aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het consulteren van informatie die zich op andere websites of bij andere informatiebronnen bevindt waarnaar de website van  het Platform Begeleid Werken verwijst. 
 
Bescherming personen
 
De gegevens die het Platform Begeleid Werken langs deze website van u eventueel ontvangt, worden opgenomen in de bestanden van het Platform Begeleid Werken.
Zij dienen uitsluitend om de door u gevraagde informatie te verstrekken en om onze dienstverlening aan u te verbeteren.
Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 over de verwerking van persoonsgegevens hebt u het recht de gegevens over uzelf te raadplegen en, indien nodig te verbeteren: webonderhouder@begeleidwerken.be .
De verantwoordelijke jobcoach van elke dienst Begeleid Werken is verantwoordelijk voor de correcte informatie die over zijn dienst op de website Begeleid Werken staat (document in bijlage). Hiertoe dient hij de wijzigingen door te mailen naar webonderhouder@begeleidwerken.be